Skip to content

Ik wil een andere executeur!

Ik wil een andere executeur!

“Ik wil een andere executeur, kan dat worden geregeld?” Deze vraag krijg ik als advocaat erfrecht met enige regelmaat van cliënten die geconfronteerd worden met het openvallen van de nalatenschap van een familielid of vriend. Vaak zijn deze executeurs benoemd in het testament van de overledene.

Natuurlijk vraag ik dan direct naar de reden waarom de cliënt deze wens heeft. Vaak blijkt dat het ontbreken van vertrouwen in de persoon van de executeur de reden is. Andere redenen zijn dat de (bij testament aangewezen) executeur onvoldoende kundig is of dat de deze aangewezen executeur niet langer een rol heeft gespeeld in het leven van de overledene. In deze blog vertel ik kort de meest gangbare wegen een andere executeur te verkrijgen.

Ja, dat kan!

Het antwoord op de hierboven genoemde vraag is: Ja.

Maar, het is geen eenvoudige korte weg die bewandeld dient te worden. Met cliënten bespreek ik altijd de mogelijkheden die zij kunnen nemen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan worden begonnen met de (beoogde) executeur aan te schrijven met het verzoek aan diegene om de functie van executeur niet te aanvaarden of, indien de executeur de functie al heeft aanvaard, vrijwillig neer te leggen. Een dergelijke brief blijkt meestal afdoende om de executeur te bewegen de functie überhaupt niet te aanvaarden of de aanvaarde functie neer te leggen. Immers, waarom zou je als executeur optreden als niet iedereen het met jouw benoeming eens is?

Procedure

Mocht de (beoogd) executeur niet bewegen of, sterker nog, met de hakken in het zand gaan, dan is het mogelijk een verzoek tot ontslag van de executeur bij de bevoegde Rechtbank in te dienen. Een dergelijk verzoek bij de Rechtbank wordt niet zomaar geaccordeerd. Sprake moet zijn van gewichtige redenen die het ontslag van de executeur rechtvaardigen. Samen met de cliënt beoordeel ik eerst of er voldoende redenen en bewijsmiddelen zijn, waarmee de gewichtige redenen aangetoond kunnen worden. Hierbij kunt u onder meer denken aan wanbeheer, maar ook bijvoorbeeld dat iemand niet het adequate vermogen heeft deze functie te vervullen. Andere redenen zijn het onnodig vertragen van de afwikkeling van de nalatenschap of het niet opstellen van een boedelbeschrijving.

Indien de rechter dit verzoek behandelt, dan worden alle belanghebbenden c.q. erfgenamen uitgenodigd op zitting zodat eenieder zijn of haar mening kan geven. Bedenk dus goed of u écht deze route wenst af te leggen; het kan voor strijd zorgen tussen de erfgenamen.

Er moet een andere beoogd executeur zijn!

Belangrijk bij het indienen van het verzoek is dat ook een andere executeur moet worden benoemd door de rechter, wil hij tot ontslag van de reeds benoemde executeur overgaan. De wet schrijft immers voor dat er een executeur moet zijn. Ook daarover spreek ik dan met cliënten. Wie dient dan de rol van executeur op zich te nemen? Een andere erfgenaam of een derde? Als een derde moet worden benoemd, wat zijn daarvan de kosten en rechtvaardigt de omvang van de nalatenschap wel deze kosten?

Kortom, met cliënten heb ik voldoende te bespreken als deze vraag opkomt. Eén ding geef ik cliënten wel direct mee: alleen het feit dat een cliënt zich benadeeld voelt, is nog geen gewichtige reden op basis waarvan een rechter een testamentair-executeur zal ontslaan. Daar is echt meer voor nodig. 

Neem contact op!

Mr. Toine van Spanje is advocaat erfrecht bij Hamer Advocaten. Bent u erfgenaam en heeft u te maken met een executeur wiens ontslag in uw optiek noodzakelijk is? Neem dan contact op met Toine van Spanje, via 06-23886576. E-mailen is ook mogelijk naar: toine@hameradvocaten.nl