Skip to content

Privacy

Privacybeleid

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Hamer Advocaten B.V., gevestigd aan de Nieuwe s’-Gravelandsweg 5 te 1405 HJ Bussum. Hamer Advocaten B.V. (hierna ook te noemen “ons” of “wij”) respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website www.hameradvocaten.nl. In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website ge beveiligen en misbruik te voorkomen.
In onze privacy- en cookieverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze wij gebruik maken van cookies. Als u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacy- en cookieverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 035-6944833 of e-mail: info@hameradvocaten.nl.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wij zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dan een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of een IP-adres.
Wij verwerken deze gegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt en ons hiervoor toestemming geeft, bijvoorbeeld omdat u klant bij ons wordt of omdat u bij ons solliciteert. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen omdat u bijvoorbeeld een wederpartij bent in een procedure. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvan wij deze hebben gekregen. Dat zal over het algemeen zijn om onze juridische diensten te verstrekken, om aan onze juridische en wettelijke diensten te voldoen en er een gerechtvaardigd belang is.

Met wie delen wij uw gegevens
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die wij naar u sturen of van u ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.
Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan ons heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die voor ons de financiële administratie verricht. Ook met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij uw dossier, een klacht tegen ons indient, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Orde van Advocaten en/of aan de Geschillencommissie Advocatuur. Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacyreglement genoemde doelstellingen dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Wat zijn u privacyrechten
U heeft de volgende rechten:
Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacy- en cookie verklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Gebruik van cookies
De website www.hameradvocaten.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine testbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook deze privacy- en cookieverklaring aan verandering onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

25 mei 2018
Bussum, gemeente Gooise Meren

Mocht u vragen hebben dan staan wij voor u klaar.