Skip to content

Het verwerpen van een erfenis of nalatenschap

Het verwerpen van een erfenis of nalatenschap, hoe werkt dat?

Bent u erfgenaam en wordt u geconfronteerd met de erfenis omdat de erflater is overleden? Dan maakt u in een korte tijd helaas veel mee. Niet alleen neemt u afscheid van (een doorgaans) geliefd persoon, maar u komt ook voor de keuze te staan of u de erfenis (ook wel: nalatenschap) wenst te aanvaarden of te verwerpen. In dit artikel leest u hoe het verwerpen van een nalatenschap in zijn werk gaat.

Verwerpen van de erfenis

Voor verwerping van de erfenis kan worden gekozen indien u vooraf (dus voor het overlijden) of op het moment van overleden al weet dat de nalatenschap van de overledene voornamelijk lasten (schulden) bevat. Met die schulden willen de meeste erfgenamen niet worden belast. Door de erfenis dan te verwerpen, worden erfgenamen niet belast met de schulden die de overledene heeft achtergelaten.

Maar, verwerping kan ook plaatsvinden om andere moverende redenen, zoals het ontbreken van enige relatie met de overledene of omdat de erfgenaam niets meer met de overledene van doen wil hebben. In de praktijk komen deze keuze ook geregeld voor.

Hoe dan ook, in dit artikel staat de keuze voor het verwerpen van de nalatenschap centraal.

Hoe verwerpt u de erfenis?

Het verwerpen van een erfenis of nalatenschap kan worden geregeld door het invullen van een daartoe bestemd formulier. Dit formulier kunt u verkrijgen via ons kantoor of via de Rechtspraak. Iedere erfgenaam die wenst te verwerpen kan afzonderlijk dat formulier invullen, maar deze erfgenamen kunnen ook tezamen de erfenis verwerpen; in dat geval dient één van de erfgenamen het formulier in te vullen en de andere erfgenamen dienen dan deze persoon te volmachtigen; deze volmacht dient op schrift te zijn opgesteld. Het formulier (en eventueel de volmachten) dient tezamen met de overlijdensakte van de overledene alsmede kopieën van de legitimatiebewijzen te worden ingestuurd naar de bevoegde Rechtbank die de verwerping zal opmaken in een akte. De Rechtbank in het arrondissement waar de overledene zijn of haar laatste woonplaats had, is bevoegd. De door de Rechtbank af te geven akte dient vervolgens te worden ingeschreven in de boedelregisters. Op deze wijze is de erfenis dan verworpen.

Let op!

Op basis van de wet komen eventuele afstammelingen van degene die verwerpt (bijvoorbeeld diens kinderen) in aanmerking voor de erfenis. Ook deze personen dienen de erfenis dan ofwel (beneficiair) te aanvaarden of te verwerpen. 

Een goed voorbeeld betreft minderjarige kinderen van degene die de nalatenschap verwerpt; hetgeen zich meer dan regelmatig voordoet. Immers, het is niet de bedoeling dat deze minderjarige kinderen een omvangrijke schuld erven en daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

De ouders die belast zijn met het gezag over deze minderjarige, kunnen tevens namens de minderjarig de erfenis verwerpen. Maar dat gaat niet zomaar: bij de Rechtbank moet een gemotiveerd verzoek worden ingediend zodat een rechterlijke machtiging verkregen wordt om namens de minderjarige te kunnen verwerpen. Bij dit verzoek dienen bewijzen en/of documenten te worden meegestuurd naar de Rechtbank waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is. Een andere mogelijkheid is dat bewijzen en documenten worden ingediend die de omvang van de nalatenschap aantonen, voorzien van een onderbouwing waarom de nalatenschap vanwege een ander dan financieel belang wordt verworpen.

Binnen een aantal weken ontvangen de ouders de beslissing van de kantonrechter. Alleen als de kantonrechter toestemming geeft voor het verwerpen van de erfenis, kan namens de minderjarige de erfenis worden verworpen; daartoe dient dan eveneens een formulier te worden ingevuld en te worden ingestuurd. Ook van deze verwerping wordt vervolgens een akte gemaakt.

Kortom, het verwerpen van een erfenis of nalatenschap kan een complexe aangelegenheid zijn, waarbij passende juridische bijstand essentieel is.

Neem contact op!

Bent u erfgenaam en wenst u hulp te krijgen bij het aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis? Neem dan contact op met Toine van Spanje, via 06-23886576. E-mailen is ook mogelijk naar: toine@hameradvocaten.nl