Skip to content

Hoeveel kost een advocaat en waarom?

U hebt een advocaat nodig. Hoeveel kost dat? Een goede advocaat weegt van tevoren zijn/haar mogelijke meerwaarde af tegen de verwachte vergoeding daarvoor. Pakt dat negatief uit, dan zou de advocaat u moeten afraden de zaak voort te zetten. Het gesprek daarover voert u bij uw eerste ontmoeting, maar ook daarna houdt u de tijdbesteding in de gaten.

Een ervaren advocaat kost al snel € 200 tot € 250 per uur plus 21% BTW

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (de Staat betaalt, vanwege laag inkomen en vermogen) en uw rechtsbijstandverzekeraar uw advocaat niet wil betalen, dan kost een ervaren advocaat u al snel € 200 tot € 250 per uur plus 21% BTW, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. 

Bij een uur blijft het zelden. U moet namelijk uw verhaal kwijt, de advocaat moet de stukken lezen, er wordt overleg gevoerd met de wederpartij (die zelden meteen doet wat u wilt) er worden brieven gewisseld, telefoongesprekken gevoerd, de wet en de jurisprudentie worden geraadpleegd, mogelijk wordt een dagvaarding of vaststellingsovereenkomst opgesteld. 

Als er een rechtszitting komt, wordt een pleitnotitie geschreven een voorbespreking met u gevoerd en dan volgt nog de zitting zelf. Het komt zelden voor dat uw advocaat het in 10 uur redt, terwijl een veelvoud van die uren snel gemaakt is. Bij langdurige zaken kan het hard gaan, maar valt er vanwege de omvang soms wel iets aan het tarief te doen.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Er zijn Beleidsregels hoe een beoordeling te werk gaat. In principe ontvangt het COVOG alle justitiële gegevens op de documentatie (je strafblad) die in binnen- en buitenland bekend staan. Als er geen justitiële gegevens op de documentatie staan, wordt zonder meer een VOG afgegeven.

Mochten er justitiële gegevens op je documentatie staan, dan is het de vraag welke justitiële gegevens dit zijn. Een vrijspraak, niet-ontvankelijk verklaring van de officier van justitie wordt in principe niet betrokken bij de beoordeling. De inhoud van een dagvaarding, een kennisgeving van (niet) verdere vervolging en beleidssepots kunnen wel een rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag. Ten aanzien van sepots geldt dat alleen sepotbeslissingen die op beleidsmatige gronden zijn genomen (de zogenoemde beleidssepots) in de beoordeling van een VOG-aanvraag worden betrokken. Sepotbeslissingen die zijn genomen omdat processuele omstandigheden een succesvolle vervolging in de weg staan (de zogenoemde technische sepots) worden niet in de beoordeling van een VOG-aanvraag betrokken.

Als er wel justitiële documentatie is zoals hierboven omschreven, wordt er eerst gekeken of dit in de terugkijktermijn valt. De terugkijktermijn is in principe vier jaar. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.

Bij bepaalde beroepen geldt een langere terugkijktermijn. Deze beroepen zijn hier terug te vinden. Dit betreft doorgaans de beroepen met een hoger integriteitsvereiste, zoals taxichauffeur (5 jaar), of rechter (30 jaar).

Wat bepaalt het uurtarief?

Stel dat een advocaat veel voor particulieren werkt, dan zal een behoorlijk deel van de omzet vermoedelijk gefinancierde rechtshulp betreffen. Maar niet alle uren worden vergoed en ook niet alle kosten. Volgens de Staat kost bijvoorbeeld een reiskilometer € 0,09 en wordt reistijd maar ten dele vergoed, terwijl je wel vanuit het Gooi sinds kort soms naar het Gerechtshof in Leeuwarden moet reizen. Van die vergoeding, of het gebrek daaraan, kan een advocaat nauwelijks een praktijk voeren. Een advocaat moet namelijk wel beschikken over werk- en archiefruimte, de inrichting daarvan, administratieve en secretariële ondersteuning, toegang tot wet- en regelgeving en andere literatuur. Bovendien dient de advocaat zijn of haar vakkennis op peil te houden en te beschikken over een solide beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Pas na aftrek van al die kosten van het totaal van de door u en andere cliënten betaalde vergoeding resteert inkomen. Dat inkomen fluctueert van maand tot maand, van jaar tot jaar. Het inkomen varieert bij een commercieel uurtarief van € 200 tot € 250 meestal tussen het minimumloon (€ 1.500 per maand) en bijna tweemaal modaal (€ 5.000 per maand) en dan kan de advocaat in goede jaren voor zijn/haar pensioen sparen. U hoeft geen medelijden met uw advocaat te hebben; een Maserati rijden krijg je niet voor elkaar door voor particulieren en kleinere bedrijven te werken.