Skip to content

Geschillenregelingen in maatschapscontracten en vakgroepdocumenten

Een maatschap wordt vaak gekozen door dierenartsen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere vrije beroepsbeoefenaren als constructie voor een samenwerking. Medisch specialisten van een ziekenhuisafdeling die zijn aangesloten bij het MSB verenigen zich vaak in een vakgroep, waarin onderlinge afspraken tussen de leden van de vakgroep worden bepaald.

Deze samenwerkingsvormen zijn eenvoudig te organiseren en met een maatschapscontract of een vakgroepdocument wordt de wijze van samenwerking vastgelegd. Hierbij genieten de maten of de leden van een vakgroep een grote vrijheid; het scala aan onderwerpen dat wordt vastgelegd, verschilt aanzienlijk. Bij de totstandkoming van deze overeenkomsten worden deze beroepsbeoefenaren geregeld bijgestaan door hun praktijkadviseurs en/of accountants/boekhouders. Geregeld worden standaardcontracten (bijvoorbeeld van de VvAA) gebruikt of zijn eerder gesloten maatschapsovereenkomsten het uitgangspunt.

De ervaring leert dat maten en leden van een vakgroep die aanvangen met hun samenwerking, door hun enthousiasme te weinig stilstaan bij de eventuele mogelijkheid dat onderling geschillen kunnen ontstaan tijdens de samenwerking. Hoe dient een maatschap of vakgroep daar dan mee om te gaan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Is het geschil te beslechten, en dan op zo’n danige wijze dat de maten of leden van de vakgroep samen verder kunnen?

De ervaring leert dat maten en leden van een vakgroep die aanvangen met hun samenwerking, door hun enthousiasme te weinig stilstaan bij de eventuele mogelijkheid dat onderling geschillen kunnen ontstaan tijdens de samenwerking.

Het is meer dan wenselijk hierover bij het opstellen van de maatschapsovereenkomst of vakgroepdocument uitvoerig bij stil te staan. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst zijn de verhoudingen tussen de maten of leden van de vakgroep uitstekend. Op dat moment kan dan ook een duidelijke lijn worden besproken, waarin is bepaald hoe met geschillen wordt omgegaan. Daarbij kan gedacht worden aan verschillende mogelijkheden:

  • wordt een mediationclausule opgenomen, waarin het maten of leden van de vakgroep verplicht wordt om het geschil voor te leggen aan mediator? Samen met een mediator kan dan worden bekeken of het geschil nog tot een voor beide partijen aanvaardbaar einde kan worden gebracht;
  • wordt een arbitrageclausule opgenomen? In geval het geschil tussen partijen van dusdanige omvang is, dat een dissociatie onvermijdelijk is, dan kan gekozen worden deze kwestie bij een arbitragetribunaal voor te leggen. Het voordeel van arbitrage is dat scheidslieden veelal werkzaam zijn (geweest) in dezelfde branche en dus kennis en verstand hebben van het reilen en zeilen hebben binnen een maatschap of vakgroep;
  • wordt arbitrage uitgesloten en slechts de gang naar de burgerlijk rechter bepaald?

Kortom, veel is mogelijk en het is raadzaam bij de totstandkoming van een maatschapscontract of vakgroepdocument hierover concrete afspraken te maken. Geregeld komt het voor dat, op het moment dat een maatschap of vakgroep daadwerkelijk een advocaat inschakelt, de gemoederen onderling dusdanig hoog zijn opgelopen dat een dissociatie of splitsing nog maar de enige uitweg lijkt. Op dat moment blijkt het dat de maten of leden van de vakgroep geen concrete of duidelijke lijn hebben bepaald in hun maatschapsovereenkomst of vakgroepdocument ten aanzien van eventuele geschillen. Op het moment dat een geschil al aanwezig is, blijkt een onduidelijke geschillenregeling in de overeenkomst voor extra (onnodige) discussies te zorgen. Dat kan dus worden voorkomen.

Onze advocaat mr. Toine van Spanje staat geregeld maatschappen en vakgroepen bij, zowel bij de totstandkoming van hun samenwerking als bij geschillen. Toine van Spanje werkt daarbij geregeld samen met de praktijkadviseurs van zijn cliënten en stelt maatschapsovereenkomsten en vakgroepdocumenten op en/of beoordeelt deze overeenkomsten juridisch inhoudelijk. Indien u voornemens bent een maatschapscontact of vakgroepdocument te sluiten en juridische bijstand wenst, kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen met Toine van Spanje via 06-23886576 of 035-6944833.