Skip to content

Beslag en beklag in het strafrecht

Stel dat u verdachte wordt van een strafbaar feit, laten we oplichting nemen. U wordt aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex. Na een dag daar verblijven komt u vrij, maar worden uw spullen in beslag genomen. Uw adressenboek en splinternieuwe BMW worden in beslag genomen. U hebt een baan en hebt de spullen nodig voor uw werk, hoe dient u dan te werk te gaan?

Type beslag

Om die vraag te beantwoorden, dienen we eerst na te gaan op welke grond het goed in beslag is genomen. Ten eerste kan een goed in beslag zijn genomen vanwege waarheidsvinding. Daarnaast kan een goed in beslag genomen worden als conservatoir beslag, waarmee in geval van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, beoogd wordt een verhaalsmogelijkheid zeker te stellen in verband met een later eventueel op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel.
In ons voorbeeld wordt het adressenboek in het kader van waarheidsvinding in beslag genomen en de auto als verhaalsmogelijkheid. Waarom is dit verschil relevant? Omdat voor de verschillende type beslag, verschillende opheffingsmogelijkheden gelden.

Het adressenboek

Beginnend met het adressenboek. Het boek is in beslag genomen ter waarheidsvinding. De rechter zal in dat geval moeten beoordelen of
a. het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo niet,
b. de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp te gelasten aan de beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet worden beschouwd;

De vraag is dan natuurlijk, wat is het belang van de strafvordering? Voorbeelden hiervan zijn dat het beslag nodig is om de waarheid aan de dag te brengen, om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen of indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de het voorwerp later verbeurd verklaard of onttrokken wordt aan het verkeer.

De splinternieuwe BMW

Dan de splinternieuwe BMW; deze is inbeslaggenomen ter bewaring van het recht tot verhaal.

Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een beslag als bedoeld in art. 94a, eerste of tweede lid, Sv dient de rechter te onderzoeken

  1. of er ten tijde van zijn beslissing sprake was van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en;
  2. of zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

Klaagschrift

Mocht het beslag niet voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt, en geeft de officier de in beslag genomen goederen niet terug, dan dient er een klaagschrift ingediend te worden. Dit mag door iedere belanghebbende gedaan worden.
Er zit enige spoed bij het indienen van een klaagschrift. Als u een mededeling hebt ontvangen dat het goed aan iemand anders wordt teruggeven, dan hebt u twee weken om een klaagschrift in te dienen. Is dat niet het geval, dan dient het klaagschrift tenminste drie maanden na afloop van de strafzaak ingediend te worden. Mocht een zaak niet tot vervolging zijn gekomen, dan dient het twee jaar na de inbeslagneming bekend gemaakt te worden.
Het klaagschrift zelf dient schriftelijk ingediend te worden bij het gerecht waar de zaak vervolgd wordt. Indien de zaak nog niet vervolgd wordt, dan dient het beklag ingediend worden bij het gerecht binnen wiens arrondissement het beslag heeft plaatsgevonden. Als het klaagschrift bij het verkeerde gerecht is ingediend, dient dit gerecht zich onbevoegd te verklaren en het klaagschrift door te sturen.
Als het klaagschrift voldoet aan alle formele vereisten en er geen gronden zijn die het voortduren van het beslag rechtvaardigen, dan dient de teruggave gelast te worden.

Conclusie

Het indienen van een klaagschrift is specialistisch werk waarbij u de hulp van een advocaat goed kunt gebruiken. Indien en zover er goederen van u in het kader van een strafrechtelijke procedure in beslag zijn genomen, dan kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten. Michiel Schimmel behandelt bij ons op kantoor de strafzaken. U kunt hem bereiken via 035 69 44 8 33 of via michiel@hameradvocaten.nl Wij kunnen u terzijde staan in de procedure. 

Wanneer mag je erop vertrouwen dat een zaak geseponeerd is?
Hamer Advocaten