Skip to content

Wat zijn mijn taken als executeur?

Wat zijn mijn taken als executeur?

Bent u in een testament benoemd als executeur? Op deze pagina leest u wat daarbij allemaal komt kijken en wat uw rechten en plichten zijn en wat mijn ervaringen zijn als erfrechtadvocaat.

Wat zijn mijn taken als executeur?

Bedenk goed: wil ik dit wel?

Allereerst moet u zelf beoordelen of u de opgedragen taak wel wenst te aanvaarden of niet. De ervaring leert dat aangewezen executeurs niet altijd beseffen dat zij de (bij testament) opgedragen taak niet hoeven te accepteren.

Cliënten adviseer ik altijd daar goed over na te denken: afhankelijk van de omvang van de opengevallen nalatenschap, maar ook afhankelijk van de verstandhoudingen tussen de erfgenamen, kan deze functie van executeur een zware en/of heftige taak zijn. Bovendien is een executeur aansprakelijk voor de namens de erfgenamen te betalen erfbelasting én kan de executeur worden aangesproken door erfgenamen en overige belanghebbenden in het geval van omissies in het uitvoeren van de, bij wet en testament, opgedragen taken.

Indien u de taak niet wenst te vervullen, dan hoeft u in principe niets te doen. Voor de acceptatie van de functie van executeur is immers een actieve handeling vereist: de aanvaarding ervan. Aanvaarden van de taak als executeur geschiedt via de notaris. De notaris laat u een verklaring invullen indien u de opgedragen taak aanvaardt.

Geaccepteerd. Wat nu?

De omvang van de taken van een executeur zijn bij wet en testament geregeld. Het is dus zaak dat u het testament goed leest en zich laat voorlichten in het geval u niet alles begrijpt. Het is geen schande als u het testament niet volledig begrijpt. Veelal wordt moeilijke, juridische taal gebruikt en de meeste executeurs hebben immers niet een dergelijke achtergrond.

Het meest standaard zijn de ‘gewone’ executeurstaken. In dat geval is de executeur verantwoordelijk voor

  • het regelen en betalen van de (kosten van de) uitvaart;
  • het in kaart brengen van de bezittingen, financiën en overige vermogen van de erflater;
  • het betalen van openstaande schulden;
  • het uitkeren van legaten; en
  • het indienen van de aangifte erfbelasting alsook de betaling ervan.

Bedenk goed: de verdeling van de bezittingen dienen de erfgenamen in dit ‘gewone’ geval tezamen te doen.

Het is ook mogelijk dat bij testament meer taken worden gegeven aan de executeur, zoals het te gelde maken van goederen, het verkopen van de woning en het verdelen van de nalatenschap. Dat verschilt per testament. Het is zaak u goed te laten adviseren over de omvang van de taken.

Communicatie is essentieel.

Indien de verstandhoudingen dat toelaten raad ik het aan de erfgenamen ‘mee te nemen’ in uw handelen als executeur. Geef aan wat u doet en waarom. Vraag om goedkeuring en/of bevestiging, ook tussendoor. Dat kan bijdragen aan een onderling vertrouwen en aldus een spoedige afwikkeling. Leg het wel schriftelijk vast. Hoe persoonlijk de omstandigheden ook zijn, de functie van executeur gaat gepaard met grote verantwoordelijkheden en aansprakelijkheidskwesties. Ik raad het u daarom aan dit zakelijker aan te pakken, dan u wellicht van plan bent.

Mochten de verstandhoudingen met erfgenamen en/of andere betrokkenen minder goed van aard zijn, dan is het zowaar nog belangrijker goed te communiceren naar hen; afhankelijk van de taak.

Communicatie is essentieel in de hoedanigheid van executeur

Hulp nodig?

Bent u bij testament benoemd als executeur en/of heeft u deze taak aanvaard en heeft u hulp nodig? Of bent het niet eens met een benoemde executeur en/of de wijze waarop deze executeur zijn taken en/of bevoegdheden uitoefent? Uiteraard kunt u dan met mij contact opnemen.

Neem contact op!

Mr. Toine van Spanje is advocaat erfrecht bij Hamer Advocaten. Hij is bereikbaar via
06-23886576. E-mailen is ook mogelijk naar: toine@hameradvocaten.nl