Skip to content

Voorwaarden en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

1.       Hamer Advocaten is de handelsnaam van de maatschap Hamer Advocaten die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk.

2.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Hamer Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3.       Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hamer Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

4.       Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Hamer Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hamer Advocaten onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Hamer Advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Hamer Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hamer Advocaten onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.

5.       Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van Opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Hamer Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Hamer Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die Opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Hamer Advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6.       Hamer Advocaten is in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht om de identiteit van haar Opdrachtgevers vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag te melden. Door Hamer Advocaten een opdracht te geven bevestigt de Opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

7.       De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

8.       Verstrekte opdrachten worden door Hamer Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.

9.       Hamer Advocaten behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

10.   Op de rechtsverhouding tussen Hamer Advocaten en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter te Lelystad is bevoegd van enig geschil tussen Hamer Advocaten en een Opdrachtgever kennis te nemen.

11.   Hamer Advocaten en Stichting Derdengelden Hamer en Smit kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van Opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Hamer Advocaten en Stichting Derdengelden Hamer en Smit zijn niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

12.   Niet alleen Hamer Advocaten, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Hamer Advocaten zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

13.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
In geval van verzuim is Opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).

14.   Indien Hamer Advocaten haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Hamer Advocaten is ingeroepen, respectievelijk door Hamer Advocaten incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Klachten- en geschillenregeling

1.       Hamer Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

2.       De klachtenregeling van Hamer Advocaten betreft de door Hamer Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Opdrachtgevers van Hamer Advocaten over de dienstverlening door een advocaat van Hamer Advocaten.

3.       Wanneer Hamer Advocaten er niet in slaagt klachten van een Opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Hamer Advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

4.       Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Hamer Advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Hamer Advocaten, worden op verzoek van de Opdrachtgever en/of van Hamer Advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Hamer Advocaten wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

5.       Onder particuliere Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Hamer Advocaten niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die niet een particuliere Opdrachtgever volgens de hiervoor gegeven definitie is.

6.       Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van Hamer Advocaten, is te vinden op de website van Hamer Advocaten, www.hameradvocaten.nl, onder het kopje ‘Algemene voorwaarden & Klachten- en Geschillenregeling’ en kan kosteloos worden opgevraagd bij Hamer Advocaten. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Mocht u vragen hebben dan staan wij voor u klaar.