Onze blogs

Hier vindt u onze blogs over actuele zaken.

De onder bewind gestelde verdachte en de vordering benadeelde partij

Enige tijd geleden had ik een politierechterzitting. Het betrof een helingzaak van een scooter. De scooter was beschadigd aangetroffen bij cliënt en de aangever had een vordering benadeelde partij ingediend. Cliënt was onder bewind gesteld en, onder andere, hierom beargumenteerde ik dat de vordering tegen mijn cliënt niet-ontvankelijk verklaard diende te worden en dat de bewindvoerder opgeroepen diende te worden. De politierechter sprak haar verbazing uit over dit verweer en de officier stelde dat dit niet juist was, aangezien benadeelde partijen dan continue het curatele- en bewind register zouden moeten checken. Nu cliënt werd vrijgesproken, kwam de politierechter niet tot dit verweer. Ik vond het wel een goede reden om me in deze stof te verdiepen en de bekendheid over de onder bewind gestelde verdachte meer te verspreiden.

Bewind en procesvertegenwoordiging.

Bewind houdt in dat een rechthebbende, in mijn voorbeeld een verdachte, wiens goederen onder bewind zijn gesteld ten aanzien van die goederen zelfstandige beheers- en beschikkingsbevoegdheden mist. Dit betekent dat hij met betrekking tot die goederen niet als eisende of verwerende partij kan optreden in een gerechtelijke procedure. Hij is procesonbevoegd. De Hoge Raad heeft dit in 2014 duidelijk uitgelegd.[1]

Een strafrechtelijke procedure gaat doorgaans niet over goederen die onder bewind zijn gesteld. Het gaat over een tenlastelegging die al dan niet bewezen verklaard kan worden (en de strafbaarheid van de verdachte, een eventueel op te leggen straf et cetera). De vordering benadeelde partij is in dit opzicht een beetje een vreemde eend in de bijt.

Immers, het civiele bewijsrecht is van toepassing en in de praktijk dient de vordering ook behandeld te worden als een civiele procedure in een strafzaak.[2] In civiele zaken mag een onder bewind gestelde niet zelfstandig optreden in rechte en aldus zou dit ook niet mogen in een strafzaak ten aanzien van een vordering benadeelde partij.

Dit is ook met zoveel woorden bevestigd door de Rechtbank Amsterdam,[3] Rotterdam[4] en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.[5] In al die zaken werd bepaald dat de bewindvoerder opgeroepen had moeten worden om zich te verweren tegen de vordering. De advocaten in die zaken hadden allen (misschien wel opzettelijk) geen volmacht van de bewindvoerder gekregen om verweer te voeren tegen de vordering. In alle drie de gevallen achtte de rechters, respectievelijk raadsheren, het te belastend om de inhoudelijke behandeling aan te houden om de bewindvoerder op te roepen en werd de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard.

Wat kun je met deze informatie?

Zowel voor de benadeelde partij als voor de verdediging is het van belang om te controleren of de verdachte onder bewind staat. De verdediging kan er alsdan voor kiezen om zich alsdan niet te laten machtigen door de bewindvoerder, met de hoop dat een oproeping op de inhoudelijke behandeling te bezwarend wordt geacht. De benadeelde partij dient dit te checken, en door te geven aan het OM voor de oproep, opdat niet het risico wordt gelopen op een voorkombare niet-ontvankelijkheidsverklaring.

Mocht je nu zelf bewindvoerder zijn en mocht je cliënt verdacht worden van een strafbaar feit, althans mocht er een vordering benadeelde partij tegen je cliënt ingediend worden, schroom dan niet om ons te bellen. We zijn altijd bereikbaar op tel. 035 69 44 8 33.

 

[1] ECLI:NL:HR:2014:255

[2] ECLI:NL:HR:2012:BU8755

[3] ECLI:NL:RBAMS:2018:5235

[4] ECLI:NL:RBROT:2019:1654

[5] ECLI:NL:GHARL:2018:6710